سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سورس کد باینری و نگاتیو کردن تصویر در متلب​

سورس کد باینری و نگاتیو کردن تصویر در متلب

clc

clear all

close all

a=imread(‘img1.jpg’);

subplot(2,2,1);imshow(a);

[u,k,l]=size(a);

BlackWhite=a(1:u,1:k);

% black and white

for n=1:u

    for m=1:k

if BlackWhite(n,m)>128

    BlackWhite(n,m)=1;

    else

   BlackWhite(n,m) = 0; 

end

    end

end

BwResualt=logical(BlackWhite);

subplot(2,2,2);imshow(BwResualt);

% negative

im2=imread(‘img2.jpg’);

subplot(2,2,3);imshow(im2);

[v,z,L1]=size(im2);

XYnegative=im2(1:v,1:z,1:L1);

for mn=1:L1

for i=1:v

    for j=1:z

XYnegative(i,j,mn)=255 – XYnegative(i,j,mn);

    end

end

end

subplot(2,2,4);imshow(XYnegative);

دانلود سورس کد به همراه تصاویر نمونه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان